1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.13. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
         1.13.1. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายเชียงชัย แปงณีวงค์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายอานนท์ หรุ่นขำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายอดิศักดิ์ ศรียะ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายจักรกริช กิ่งแก้ว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายธนากร จุมปา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นายเจตนิพัทธ์ ปาขัน
   นักศึกษา    2. นายธนกฤต คุณารูป
   นักศึกษา    3. นางสาววราภรณ์ ขันธะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวจุฑาทิพย์ เผ่าศรีไชย