1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.12. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
         1.12.3. ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายอดิศักดิ์ ศรียะ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายอานนท์ หรุ่นขำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายทวีรักษ์ ผ่องศรี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายวิชัย พรมมา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายเชียงชัย แปงณีวงค์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายวีราชัน แสงศรีจันทร์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายณัฎฐกิตติ์ เป่าไม้
   นักศึกษา    2. นายณัฐวรรธน์ รักษาสัตย์
   นักศึกษา    3. นายสุตนันท์ หมื่นชนะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอดิศักดิ์ ศรียะ