1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.12. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
         1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายจักรชัย ปิงเมือง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายเสกสรรค์ วงค์ใหญ่    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายจักรกริช กิ่งแก้ว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายอานนท์ หรุ่นขำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายธนากร จุมปา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายทวีรักษ์ ผ่องศรี    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายพัสกร ภู่สร
   นักศึกษา    2. นายวีรศรุต ธรรมเสนา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจักรชัย ปิงเมือง
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นายณัฐนนท์ ศรีนวล
   นักศึกษา    2. นายรณกร หายโศก
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเสกสรรค์ วงค์ใหญ่
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นางสาวพรรณาทิวา ทัมไมตรี
   นักศึกษา    2. นางสาวกมลลักษณ์ ต้นกวาว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายทวีรักษ์ ผ่องศรี