1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.12. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
         1.12.1. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายวิชัย พรมมา    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายเสกสรรค์ วงค์ใหญ่    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายอานนท์ หรุ่นขำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางสาวจุฑาทิพย์ เผ่าศรีไชย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายจักรกริช กิ่งแก้ว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายจักรชัย ปิงเมือง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายธนากร จุมปา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายสเลนทร ตาคำ
   นักศึกษา    2. นายฤทธิชัย มั่นคง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวิชัย พรมมา
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นายพีรพัฒ ไกลถิ่น
   นักศึกษา    2. นายมานะศักดิ์ คำคง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวีราชัน แสงศรีจันทร์
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นายภูวนาถ ชาวน่าน
   นักศึกษา    2. นายณัฐกิตติ์ ปันต๊ะ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธนากร จุมปา
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
   นักศึกษา    1. นายนฤสรณ์ แซ่ว่าง
   นักศึกษา    2. นายศิรภัทร พวงมาลา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอุเทน ศิริยาใจ