1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.11. สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
         1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายนิวัฒน์ หล่อวนาวรรณ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายเดชณรงค์ สนชาวไพร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายสุทธิพันธ์ สุวรรณรัตน์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายธนัญชัย จินาติ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางสาวสิทธินันท์ เบ็ญชา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายภูตะวัน ดีจิต
   นักศึกษา    2. นายเลิศนภัส ฟูแสง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวิวัฒน์ อินทรมุสิก
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นายปฏิวัติ อักษรกลาง
   นักศึกษา    2. นายภูมิศักดื์ สุวรรณบุตร
   นักศึกษา    3. นายนฤพนธ์ ปตังเวสา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเดชณรงค์ สนชาวไพร