1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.10. สาขาวิชาไฟฟ้า
         1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายประสาน ภัทรประสงค์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสาวอนันทิยา ใหญ่พงษ์    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางสาวนิตยา ปาเปาอ้าย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายนิวัฒน์ หล่อวนาวรรณ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายกฤษฎา อิ่นติ๊บ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายธนชาติ ขาวขัน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสาววิภารัตน์ ข่มอาวุธ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายพิพัฒน์พล บุญมา
   นักศึกษา    2. นายวัฒนชัย ชื่นจิตต์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาววิภารัตน์ ข่มอาวุธ
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นายณัฐพงษ์ สีทอง
   นักศึกษา    2. นายจิรภัทร ไกลถิ่น
   นักศึกษา    3. นายกฤษฎา มุ้งทอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวอนันทิยา ใหญ่พงษ์
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นายวันเฉลิม ปัญญาวงศ์
   นักศึกษา    2. นายปิยราช พรมธิ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายกฤษฎา อิ่นติ๊บ