1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.3. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการตัดสิน
              นายภาวัช เงินชุ่ม    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายศักดิ์นภา กวาวสิบสาม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายวีระชัย คำเชื้อ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายพิชิตพงษ์ ปราบโรค    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายประหยัด นาวา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายสุวรรณ ใจเที่ยง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายสุพนจ์ เรือนงาม
   นักศึกษา    2. นายชินวัตร สวยสด
   นักศึกษา    3. นายเศรษฐานุวัฒน์ ศรีเมือง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุวรรณ ใจเที่ยง