1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายภาวัช เงินชุ่ม    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายอิทธิพล พูลคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายสุริยา แม่หล่าย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายอรรถพล หล้าสมบูรณ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายจรสรรณ์ พันธุ์พืช    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา
              นายมานะชัย สมภิพงษ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายธงชัย ปัญญาวงศ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายเกริกฤทธิ์ วาจาสุภาพ
   นักศึกษา    2. นายณัชพล อิตุพร
   นักศึกษา    3. นายกิตตินันท์ ทิพย์แสนคำ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายภาวัช เงินชุ่ม
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นายวิษณุ ปางไธสงค์
   นักศึกษา    2. นายวทัญญู ไทยใหม่
   นักศึกษา    3. นายรพีภัทร์ คำคง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอภิชาติ กันชนะ
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
   นักศึกษา    1. นายสมชาย แซ่เล้า
   นักศึกษา    2. นายวิชาญ แซ่เล้า
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุริยา แม่หล่าย
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นายศิริภัทร นันตาลิตร
   นักศึกษา    2. นายพงษ์พิพัฒน์ สวนหม้อ
   นักศึกษา    3. นายหนุ่ม ลุงซู้
   ครูผู้ควบคุม    4. นายร่มโพธิ์ หมื่นจันทร์
   5. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
   นักศึกษา    1. นายธีรวัฒน์ แซ่ฟ้า
   นักศึกษา    2. นายสงกรานต์ ทรงตระกูลวงศ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายมานะชัย สมภิพงษ์
   6. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยี พะเยา
   นักศึกษา    1. นายสรายุทธิ์พิชัย แซ่โย่ง
   นักศึกษา    2. นายภัทรดนัย แซ่เล่า
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจรสรรณ์ พันธุ์พืช