1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการตัดสิน
              นายภาวัช เงินชุ่ม    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายร่มโพธิ์ หมื่นจันทร์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายชาญณรงค์ แข็งแรง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายพุฒินันท์ อินอื่น    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายถวิล ติ๊บหน่อ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายบุญฐี วิชัยยา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              ว่าที่ ร.ต.เกรียงศักดิ์ ฉลาด    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายอติชาติ ทองก้านเหลือง
   นักศึกษา    2. นายวีรภัทร ชาติชาตรี
   นักศึกษา    3. นายณชัย มีทรัพย์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเกรียงศักดิ์ ฉลาด
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นายณัฐพงศ์ พันธ์พืช
   นักศึกษา    2. นายศุภวิชญ์ มังคลาด
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอิทธิพล พูลคำ
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
   นักศึกษา    1. นายเอกภาพ แซ่ย่าง
   นักศึกษา    2. นายวีราทร แซ่โซ้ง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเทิดศักดิ์ นุ่งจุ้ง
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นายพณาโชค อุ่นเมือง
   นักศึกษา    2. นายมงคลชัย ใจเปรมปรีดี
   นักศึกษา    3. นายณัฐพงค์ บุญเทพ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายศักดิ์นภา กวาวสิบสาม