9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวศิรัญญา เครือวงศ์ปิง     0882334997
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวิชรุติ ลี้จินดา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน   
              ว่าที่ร้อยตรี สามารถ พุแพง    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายอธิวัฒน์ วงค์ชมภู    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายยรรยง แสนใจยา    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายอดุลย์ ชูบาล    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายภาณุวัฒน์ ฟูจักรคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางศรัณดา ทองทาบวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายกฤตมงคล สุยะเอ้ย    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางนิตยา ตินศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายอภิศักดิ์ ผลิดใบ    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายสุทธิพงษ์ ตุ้ยเต็มวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายจักรพงษ์ เปี้ยปลูก    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน   
         กรรมการตัดสิน
              นายบัญญัติ อิ่นคำ    ประธานกรรมการตัดสิน   
              นางสาวเบญจวรรณ ศรีคำนวล    กรรมการตัดสิน   
              นางสาวชลลดา เทพศิริ    กรรมการตัดสิน   
              นางสาวิณี ขัดสืบ    กรรมการตัดสิน   
              นางสาววิภาดา สิทธิกล    กรรมการตัดสิน   
              นางสาวยลดา ทะนันไชย    กรรมการตัดสิน   
              นายจัรภัทร บัวโอภาส    กรรมการตัดสิน   
              นายสถิรพัฒน์ วุฒิ    กรรมการตัดสิน   
              นางสาวปาณิสรา เร่งรัด    กรรมการตัดสิน   
              นางดุษฎี สุภากุล    กรรมการตัดสิน   
              นายณัฐภัทร จันทะมุงคุณ    กรรมการตัดสิน   
              นางสาวศิรัญญา เครือวงศ์ปิง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน   
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   7 พฤศจิกายน 2566
13:00น. - 17:00น.    การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวพรไพลิน มีเพียร
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวิณี ขัดสืบ
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวสุพิชา ตายะสืบ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวยลดา ทะนันไชย
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวปทิตตา จิตรอำไพ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสถิรพัฒน์ วุฒิ
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นางสาวพิชชาภรณ์ จันทรา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวศิรัญญา เครือวงศ์ปิง
   5. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นายปางบุญ บรรเทาใจ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวปาณิสรา เร่งรัด