9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ้เกณฑ์ กติกา การประกวด ทักษะพื้นฐาน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวสุทธิดา เหมือนแท้     0892637725
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางปราณี เสนาสังข์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอธิวัตน์ วงค์ชุมภู    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวภาสุรี มียันต์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวกรวิกา กองกันภัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวอัมพวา จันเป็ง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวนภษร จุ้ยอินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายอุดมฤทธิ์ มูลฟู    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางนิตยา ตินศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางสาวปราญชลี ไชยศิลป์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางสาวสุทธิดา เหมือนแท้    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายธนากร อินตา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นางสุทธิดา เหมือนแท้    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน
              นายคนองเดช ดาวสุข    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายสุทธิพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
         กรรมการตัดสิน
              นายรุ่งโรจน์ อาริยะ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นางปราณี เสนาสังข์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอุดมฤทธิ์ มูลฟู    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางนิตยา ตินศรี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางสาวปราญชลี ไชยศิลป์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางสาวสุทธิดา เหมือนแท้    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายธนากร อินตา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายคนองเดช ดาวสุข    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   7 พฤศจิกายน 2566
09:30น. - 15:00น.    การประกวดผลงานสเต็มศึกษา ระดับ ปวช.
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายอนุพงษ์ ใจกันทา
   นักศึกษา    2. นายกตัญญู มากมี
   นักศึกษา    3. นายจิรโชติ ผื้อยศ
   นักศึกษา    4. นายชวกร พรหมมาศ
   นักศึกษา    5. นายโอบกิจ ตาเมืองมูล
   นักศึกษา    6. นางสาวกัญญาณัฐ โกษาคาร
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวภาสุรี มียันต์
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นายธนดล พิมพะนิตย์
   นักศึกษา    2. นายวุฒิพงษ์ พุทธวงศ์
   นักศึกษา    3. นายณัฐภัทร สุวรรณชื่น
   นักศึกษา    4. นายพชร เพียรดี
   นักศึกษา    5. นายศิวกร ฝั้นจักสาย
   ครูผู้ควบคุม    6. นายอุดมฤทธิ์ มูลฟู
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายธิวากร ยอดสาแล
   นักศึกษา    2. นายอธิคม เรือนหล้า
   นักศึกษา    3. นายคมชาญ เย็นใจ
   นักศึกษา    4. นายรัตนมล กันสุข
   นักศึกษา    5. นายเพทาย จงถนอม
   นักศึกษา    6. นายอาณัฐ ปั้นทอง
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวสุทธิดา เหมือนแท้
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นายชลพัฒน์ เทพก๋อง
   นักศึกษา    2. นายสดายุ ศรีไชย
   นักศึกษา    3. นายวิญญู หิงปิน
   นักศึกษา    4. นายชัยณรงค์ ใจใหม่
   นักศึกษา    5. นายอัศวิน อินแสง
   ครูผู้ควบคุม    6. นางนิตยา ตินศรี
   ครูผู้ควบคุม    7. นายบุญทวี ตินศรี
   ครูผู้ควบคุม    8. นางสาวพรพิมล วงค์วาน
   5. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นายจิระศักดิ์ ใจอ่อน
   นักศึกษา    2. นายสายชล รุ่งแจ้ง
   นักศึกษา    3. นายอภิรักษ์ จันทรา
   นักศึกษา    4. นายภัคพล อัดแอ
   ครูผู้ควบคุม    5. นางมรกต จุมปาลี
   6. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นางสาวศิริวรรณ์ วงศ์คำถิ
   นักศึกษา    2. นายธนากร แก้วดำ
   นักศึกษา    3. นายชนาธิป คำเป
   นักศึกษา    4. นายณัฐกิต อินเขียวสาย
   นักศึกษา    5. นายณัฐพนธ์ สุวรรณเดชา
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวปราญชลี ไชยศิลป์