9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.9. การประกวดดนตรีไทย จะเข้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download กติกาการแข่งขันดนตรีไทย
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายภาณุวัฒน์ ฟูจักรคำ     0639469652
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              ว่าที่ ร.ต. สามารถ พุแพง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภาณุวัฒน์ ฟูจักรคำ    เลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวชุติมา ปินตา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวชลลดา มะลิวัลย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางรุ่งนภา ทองอนุ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชวกร อินทร์พรหม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวทรงอัปสร พรมพา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวรกิจ ดวงมะลิ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
         กรรมการตัดสิน
              นางศรีนวย สำอางค์ศรี    ประธานกรรมการตัดสิน    โรงเรียนลำปางกัลยาณี
              นางสาวพรรษเฉลิม ณ ลำปาง    กรรมการตัดสิน    โรงเรียนลำปางกัลยาณี
              นายอดิศร ใจบ้านเอื้อม    กรรมการตัดสิน    โรงเรียนลำปางกัลยาณี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   7 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:30น. - 10:00น.    แข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวพิมพ์พิศา ปัญญาหมื่น
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอริยา อินต๊ะสาร
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายกิตติพันธ์ กันแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวทรงอัปสร พรมพา