9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.8. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายกฤตมงคล สุยะเอ้ย    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              ว่าที่ ร.ต. สามารถ พุแพง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอรรพงษ์ เปี้ยปลูก    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสุขุม สุขใจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายไตรสิทธิ์ สิงหภิวัฒน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายณัฐภัทร์ ไชยจักร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายศิลธรรม ชัยมงคล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายศุภวิชญ์ ตั้งกิตติเวทย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาววรรนิษา ศรียา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายภูมิ ไพทีระกุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายพัสกร วงศ์ปัญญาวุธ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายปณิธาน ส่างสวัสดิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายดนุพล บุตรงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นางสาวธมลวรรณ เมืองมา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายรัฐกร ล่ำสวย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นางสาวสุดารัตน์ เสียงดัง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายอธิวัฒน์ วงค์ชุมภู    เลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายกฤตมงคล สุยะเอ้ย    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              ว่าที่ ร.ต. สามารถ พุแพง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอรรพงษ์ เปี้ยปลูก    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสุขุม สุขใจ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายไตรสิทธิ์ สิงหภิวัฒน์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายณัฐภัทร์ ไชยจักร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายศิลธรรม ชัยมงคล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาววรรนิษา ศรียา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายภูมิ ไพทีระกุล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายพัสกร วงศ์ปัญญาวุธ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายปณิธาน ส่างสวัสดิ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายดนุพล บุตรงาม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นางสาวธมลวรรณ เมืองมา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายรัฐกร ล่ำสวย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นางสาวสุดารัตน์ เสียงดัง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายอธิวัฒน์ วงค์ชุมภู    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   7 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    การประกวดวงดนตรีสากล ประเภท ทีม ระดับ ปวช./ปวส.
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายอภิวิชญ์ ก๋าทอง
   นักศึกษา    2. นายปฏิหาร ต๊ะตุ้ย
   นักศึกษา    3. นายพิชัยชาญ มีศรี
   นักศึกษา    4. นางสาววนิชพร รอดนิ่ม
   นักศึกษา    5. นายธนกฤต วงศ์นันท์
   นักศึกษา    6. นายศิริพิพัฒน์ สิริปิยานนท์
   นักศึกษา    7. นายกิตติศักดิ์ ธรรมจักร์
   นักศึกษา    8. นายจีรภัทร โปงธิยา
   ครูผู้ควบคุม    9. นายอธิวัฒน์ วงค์ชุมภู
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายสรภัธ เพชรปุ่น
   นักศึกษา    2. นายธฤต สุภัทรศักดา
   นักศึกษา    3. นายอุทัย กันเอ้ย
   นักศึกษา    4. นายณัฐศักดิ์ วงศ์สุวรรณ
   นักศึกษา    5. นายตรัยศรรย์ ภิรมย์เยตร์
   นักศึกษา    6. นางสาวอริศรา อุ่นเรือน
   นักศึกษา    7. นางสาวนาฏสินี วันเเก้ว
   ครูผู้ควบคุม    8. นายดนุพล บุตรงาม