7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     7.1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 7.1.1 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวชมภูนุช ประสิทธิชาติ     0832057842
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจักรพันธ์ สว่างวิทย์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางรัตนา ชามาตย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวสุภาพร วงค์เรียน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายพรศักดิ์ การดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวนิศาชล บุญมาก    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายนรินทร์ มุกดาเนตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางพิมพ์ประภา อุตมา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายคมสัน หมื่นจันทร์ต๊ะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางอังคณา ตาวิยะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวชมภูนุช ประสิทธิชาติ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   7 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:30น. - 09:00น.    ประชุมชี้แจง
09:00น. - 16:30น.    เริ่มการแข่งขั้น
16:30น. - 17:00น.    ตัดสินและรายงานผล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายณัฐกรณ์ เชาวลิตวงศ์
   นักศึกษา    2. นายณัฐวัตร วีเกษ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพรศักดิ์ การดี
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นายนิรันดร์รักษ์ อนุสนธิ์
   นักศึกษา    2. นายอนุภัทร อุดหมอ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางพิมพ์ประภา อุตมา