6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     6.2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
         6.2.2. ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest) ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวส.
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายชูเกียรติ อุ่นปัญญา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายอาทิตย์ สมประสงค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายราชันต์ กลองกลิ่น    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางสาวพรชนก มหาวรรณตัน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายชูเกียรติ อุ่นปัญญา    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายอาทิตย์ สมประสงค์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายราชันต์ กลองกลิ่น    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-