1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.5.1. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาววีณาภร ขุนทอง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธีรพงษ์ เครือวิเสน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสิทา จุมปาลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายเอกรินทร์ ทองอนุ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณัฐวุฒิ อินสุ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              ว่าที่ ร.ต.สุกิจ ขัดชอนใบ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอัครวัฒน์ ใบกว้าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภาคภูมิ จำปีเรือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสหรัฐ ถาวรรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายพิสิษฐ์ แก้วก้อ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภาพพจน์ ปัญญากุลารักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชัยวัฒน์ หลวงคำฝั้น    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายจักรี น้อยบุตรแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายติณณภพ ต๊ะวิชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวุฒิชัย ถาน้อย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายจิณณวัตร ดาวหมู่    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายศราวุฒิ วิฬุละหิต    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวันเฉลิม ธิชาญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณัฐวัฒน์ เมืองมาหล้า    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวัชรพล ต๊ะวงค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวอรทัย ใจน่าน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพัสกร วงศ์ปัญญาวุธ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายวณิชโรจน์ สิงห์สุริยะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายณัฒิวุฒิ สุยะธิ    เลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายปณิธาน ส่างสวัสดิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายกิตติศักดิ์ ใจคำลือ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายกิตติภูมิ หาญแก้ว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นางสาววีณาภร ขุนทอง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายศราวุฒิ วิฬุละหิต    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสิทธิพงษ์ ปันดี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายรัชชานนท์ สิงห์พันธ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายบุญทวี ตินศรี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายพัสกร วงศ์ปัญญาวุธ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายวณิชโรจน์ สิงห์สุริยะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายกิตติศักดิ์ ใจคำลือ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายธัชชัย มาละเงิน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายภูมิ ไพทีระกุล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายวัชรพล ต๊ะวงค์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธีรพงษ์ เครือวิเสน    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายพุทธิพงษ์ ทองอู
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวัชรพล ต๊ะวงค์
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายชานนท์ แซ่จาว
   ครูผู้ควบคุม    2. นายพัสกร วงศ์ปัญญาวุธ
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นายวิทวัส คำแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นายรัชชานนท์ สิงห์พันธ์
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นายอธิป ศรีวิชัยลำพรรณ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสรศักดิ์ ฉันทะวงค์