9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ้เกณฑ์ กติกา การประกวด ทักษะพื้นฐาน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางดุษฎี สุภากุล     0637915668
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางกานต์พิชชา สุวงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวขนิษฐา จำธรรม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวจิรัฐติกาล ทนันชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางพนิดา วงศ์ชุมภู    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายทศพล วิจารณกรณ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวอรวรรณ คำงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวพรพิมล วงค์วาน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางสาววรางคณา วันนำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางดุษฎี สุภากุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นางมรกต จุมปาลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายคนองเดช ดาวสุข    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายสุทธิพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
         กรรมการตัดสิน
              นายรุ่งโรจน์ อาริยะ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นางกานต์พิชชา สุวงษ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวอรวรรณ คำงาม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวพรพิมล วงค์วาน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางสาววรางคณา วันนำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางดุษฎี สุภากุล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นางมรกต จุมปาลี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายคนองเดช ดาวสุข    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายนิธิพงศ์ ไกรฤกษ์
   นักศึกษา    2. นายปฐพี สุขสภา
   นักศึกษา    3. นางสาววิชญาพร พิริยะ
   นักศึกษา    4. นางสาวศิริรัฐ คำษา
   นักศึกษา    5. นางสาวธัญญนรี เครือวงค์
   นักศึกษา    6. นางสาวอนงค์นาฏ วงศ์อินทร์
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวขนิษฐา จำธรรม
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นายนิติพล คำจริยา
   นักศึกษา    2. นายนันทณัฏฐ์ จันทิมา
   นักศึกษา    3. นายจิรายุทธ องอาจ
   นักศึกษา    4. นายปิยวัช ตื้อยศ
   นักศึกษา    5. นายทัตพงศ์ เพ็ชร์แจ้ง
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวอรวรรณ คำงาม
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นายอัฐฌาณุพงษ์ ยะตะนัง
   นักศึกษา    2. นายศุภชัย วันตา
   นักศึกษา    3. นายสิทธิกร สุขคำเมือง
   นักศึกษา    4. นางสาววรารัตน์ แก้วนาติ๊บ
   นักศึกษา    5. นางสาวอิศราภรณ์ โกเมฆ
   นักศึกษา    6. นายกิตติพงษ์ จะวะนะ
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวพรพิมล วงค์วาน
   ครูผู้ควบคุม    8. นางนิตยา ตินศรี
   ครูผู้ควบคุม    9. นายสุทธิพงศ์ ป่งแก้ว
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นายเทวฤทธิ์ สัตย์จริง
   นักศึกษา    2. นายธีรภัทร ศรีทิบุญยืน
   นักศึกษา    3. นายชฎาธาร ปวงรังษี
   นักศึกษา    4. นายธัชธรรม ไตรศุภกิตติ
   ครูผู้ควบคุม    5. นายธนากร อินตา
   5. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นายกฤษดา วงศ์คำ
   นักศึกษา    2. นายศุภวิญ์ ไชยต๊ะ
   นักศึกษา    3. นายอริยะ วงษพันธ์
   นักศึกษา    4. นายภูมิรพี โคกอุ่น
   นักศึกษา    5. นายอนุชา ไชยพงษ์
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาววรางคณา วันนำ