9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารยา ตุ่นหนิ้ว     095-4497083
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาววารี ชีวะเจริญ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายภาสกร เชื้อเมืองพาน    กรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางสาวชุติมา ปินตา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวบุญญิสา พันธวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวชลลดา มะลิวัลย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชวกร อินทร์พรหม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางรุ่งนภา ทองอนุ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวอริยา อินต๊ะสาร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางศรัณดา ทองทาบวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวขวัญใจฐิฏา หน่อวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวณัฐนรี โชคชูจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวสิรินยา ไชยโย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายนครินทร์ อินตา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางหนึ่งฤทัย มีวงศ์สม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางสาวเกษดาพร อ้ายมา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางวราภรณ์ ยศสมสาย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นายณัฐภัทร จันทะมุงคุณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายภาณุวัฒน์ ฟูจักรคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวจำแรง วงศ์ฟู    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารยา ตุ่นหนิ้ว    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
         กรรมการตัดสิน
              นางสาววารินทร์ เหล่าสงคราม    ประธานกรรมการตัดสิน    วัมนธรรมจังหวัดลำปาง
              นายศุขฐิ์เกษม ฝั้นคำอ้าย    กรรมการตัดสิน    วัมนธรรมจังหวัดลำปาง
              นางโสภิณ ศิริคำน้อย    กรรมการตัดสิน    โรงเรียนลำปางกัลยาณี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายธนพลน์ กันทะฟู
   นักศึกษา    2. นางสาววทันยา หม่องเมธา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายชวกร อินทร์พรหม
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวธารนที ศรีมาลา
   นักศึกษา    2. นายสมควร กลั่นกลอน
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจำแรง วงศ์ฟู
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายโสภณ ปันแก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาวปวีณ์ธิดา เทพสืบ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางวราภรณ์ ยศสมสาย
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นายณัฐวุฒิ ขันตระกูล
   นักศึกษา    2. นางสาววิราวัณย์ พิสปิงคำ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายนครินทร์ อินตา
   5. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นางสาวสุพรรษา สมร่าง
   นักศึกษา    2. นายณัฐปณัย เฟื่องเจริญ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณัฐภัทร จันทะมุงคุณ
   6. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นางสาวทัณฑิกา จักรเพชร
   นักศึกษา    2. นายทรงพล เจิมเจริญ
   ครูผู้ควบคุม    3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารยา ตุ่นหนิ้ว