9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางเตรียมจิตร วงชัยวะ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางพรทนา มงคลกาวิล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางสาวกชพร ศิริผ่อง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวเบญจวรรณ วรรณสาร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวพิชญนันท์ ไชยโรจน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายไกรพล สวัสดิ์อารีย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวกรวีร์ สุภาเลิศ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภาณุพงศ์ ทองแท้    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางพีระพรรณ ชัยมณี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางเสาวนีย์ จิงจู    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางทิพย์ภิญญา ผลิดใบ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายศุภวิชญ์ ตั้งกิตติเวทย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาววรรนิษา ศรียา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวเบญจมาศ ศรีเงิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายฌาณวัตน์ อัศวะมณเฑียร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางสาวปิยวรรณ พรหมพูนโชค    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางสาวกรกนก จันทร์อ่อน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นางสาววารุณี พรหมเสน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นางสาวอริสา สวยฉลาด    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นางสุพรรษา กาทองทุ่ง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธิติบดินทร์ สมเพ็ญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นางเสาวนีย์ จิงจู    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางพรทนา มงคลกาวิล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายฌาณวัตน์ อัศวะมณเฑียร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางสาวพิชญนันท์ ไชยโรจน์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวอริสา สวยฉลาด    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นางสาวกรกนก จันทร์อ่อน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายธนพลน์ กันทะฟู
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกรวีร์ สุภาเลิศ
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาววนัสสรินทร์ โชคมาก
   ครูผู้ควบคุม    2. นางเสาวนีย์ จิงจู
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นางสาวเอมอร มนัสศิลา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกรกนก จันทร์อ่อน
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวปาริชาติ นาดี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวปิยวรรณ พรหมพูนโชค
   5. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นางสาวอมรรัตน์ ตาแสง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอริสา สวยฉลาด
   6. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นางสาวกรวรรณ บุญสว่าง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางพรทนา มงคลกาวิล