9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              ว่าที่ร้อยตรี สามารถ พุแพง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอภิวัฒน์ วงค์ชุมภู    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายยรรยง แสนใจยา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอดุลย์ ชูบาล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภาณุวัฒน์ ฟูจักรคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางศรัณดา ทองทาบวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายกฤตมงคล สุยะเอ้ย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางนิตยา ตินศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายอภิศักดิ์ ผลิดใบ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายสุทธิพงษ์ ตุ้ยเต็มวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นายจักรพงษ์ เปี้ยปลูก    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายจิรภัทร บัวโอภาส    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายจิรภัทร บัวโอภาส    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวเบญจวรรณ ศรีคำนวล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวิณี ขัดสืบ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวชลลดา เทพศิริ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสถิรพัฒน์ วุฒิ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางสาวปาณิสรา เร่งรัด    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางสาวสุทธิดา เหมือนแท้    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นางสาววราภรณ์ ยศสมสาย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นางสาวศิรัญญา เครือวงศ์ปิง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นางสาวเพชรรัตน์ ขอดแก้ว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาววิภาดา สิทธิกล    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   7 พฤศจิกายน 2566
13:00น. - 17:00น.    การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ระดับ ปวช./ปวส.
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวขวัญจิรา จารุจัน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวเบญจวรรณ ศรีคำนวล
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวสุภัชญา สุวรรณ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจิรภัทร บัวโอภาส
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นางสาวอนัญญา ปิงยศ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุทธิดา เหมือนแท้
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นายภรัณยู วงศ์ใจคำ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสถิรพัฒน์ วุฒิ
   5. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นางสาวกัญญาภัค ยั่งยืน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวศิรัญญา เครือวงศ์ปิง
   6. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นางสาวรัตนา หอมสมบัติ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวปาณิสรา เร่งรัด