9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              ว่าที่ ร.ต. สามารถ พุแพง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอธิวัฒน์ วงค์ชุมภู    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายยรรยง แสนใจยา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอดุลย์ ชูบาล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภาณุวัฒน์ ฟูจักรคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางศรัณดา ทองทาบวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายกฤตมงคล สุยะเอ้ย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางนิตยา ตินศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายอภิศักดิ์ ผลิดใบ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายสุทธิพงษ์ ตุ้ยเต็มวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญทาคำ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายจักรพงษ์ เปี้ยปลูก    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญทาคำ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายราชันย์ กลองกลิ่น    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางสาววันดี บุญงาม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นางสาวสรวีย์ ทองทาบวงศ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวเบญจวรรณ ศรีคำนวล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวมัชฌิมา ภูเมืองขวา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญทาคำ
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายภูวนาถ เครือฟอง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาววันดี บุญงาม
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นายจรูญ จันทร์ทา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายราชันย์ กลองกลิ่น