6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     6.2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
         6.2.1. ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช.
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายชูเกียรติ อุ่นปัญญา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายอาทิตย์ สมประสงค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายราชันต์ กลองกลิ่น    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางสาวพรชนก มหาวรรณตัน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายชูเกียรติ อุ่นปัญญา    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายอาทิตย์ สมประสงค์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายราชันต์ กลองกลิ่น    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางสาวพรชนก มหาวรรณตัน    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวเมธาวี เชียงธรรม
   ครูผู้ควบคุม    2. นายราชันย์ กลองกลิ่น