6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     6.1. สาขาวิชาการโรงแรม
         6.1.3. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายจิรวัฒน์ วงกา     0903207500
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายจิรวัฒน์ วงกา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายกนกกร อินต๊ะรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวรมย์รวินท์ วัดถัง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              ว่าที่ร้อยตรี นครินทร์ สนมฉ่ำ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายจิรวัฒน์ วงกา    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู
              นางสาวรมย์รวินท์ วัดถัง    กรรมการตัดสิน    ครู
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-