6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     6.1. สาขาวิชาการโรงแรม
         6.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายจิรวัฒน์ วงกา     0903207500
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายจิรวัฒน์ วงกา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวรมย์รวินท์ วัดถัง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายกนกกร อินต๊ะรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              ว่าที่ร้อยตรี นครินทร์ สนมฉ่ำ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายจิรวัฒน์ วงกา    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวรมย์รวินท์ วัดถัง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวสุดารัตน์ เสียงดัง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นางสาวชาลิสา เอื้อเฟื้อ
   นักศึกษา    2. นางสาวศุภิสรา โอ้ออมทรัพย์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวสุดารัตน์ เสียงดัง