5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5.5. สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/ การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม
         5.5.1. ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวอภิวันท์ จักรคำ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวจารุวรรณ กัณหะสุด    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูผู้ช่วย
              นายนพดล บุญยัง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูชำนาญการพิเศษ
              นางอำพร สาระมนต์    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวจารุวรรณ กัณหะสุด    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายนพดล บุญยัง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางอำพร สาระมนต์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   8 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 18:00น.    กำหนดการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาววิภาสิริ ตาให้
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอาภาพร รอดเจริญ