5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5.3. สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
         5.3.2. ทักษะชุดการออกแบบเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              จารุวรวรรณ กัณหะสุต    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายนพดล บุญยัง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางอำพร สาระมนต์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวอภิวันท์ จักรคำ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              จารุวรวรรณ กัณหะสุต    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายนพดล บุญยัง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางอำพร สาระมนต์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวจุฑาทิพย์ ชัยประสิทธิกุล
   นักศึกษา    2. นางสาวโชติกา อุตมา
   นักศึกษา    3. นางสาววชิรญาณ์ ปันดี
   นักศึกษา    4. นางสาวพิมพ์มาดา อยู่เจริญ
   นักศึกษา    5. นางสาวรติมา ชมภูเทพา
   ครูผู้ควบคุม    6. นายจารุวรรณ กัณหะสุต