5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5.2. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
         5.2.2. ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายเอกพล ไชยพรหม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายปรานต์ มีมานะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายประดิพัฒน์ วิสาปา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายอภิวันท์ จักรคำ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นายเอกพล ไชยพรหม    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายปรานต์ มีมานะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายประดิพัฒน์ วิสาปา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวจีดาพร ผาติอมรกิจ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเอกพล ไชยพรหม