5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5.2. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
         5.2.1. ทักษะประติมากรรมคนเหมือนผู้ชาย (Portrait) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายเอกพล ไชยพรหม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายปรานต์ มีมานะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายประดิพัฒน์ วิสาปา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวอภิวันท์ จักรคำ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายเอกพล ไชยพรหม    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายปรานต์ มีมานะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางอำพร สาระมนต์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายประดิพัฒน์ วิสาปา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นายรเมศ จำปาวงศ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางอำพร สาระมนต์