5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5.1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
         5.1.2. ทักษะ วิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Mix media) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายณัฐพงษ์ สมบัติใหม่    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูชำนาญการ
              นางสาวณัฐนรี วงศ์ธิมา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูผู้ช่วย
              นางสาวรัตนากร อนันทะวัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูผู้ช่วย
              นางสาวอาภาพร รอดเจริญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูผู้ช่วย
              นางสาวอภิวันท์ จักรคำ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายณัฐพงษ์ สมบัติใหม่    ประธานกรรมการตัดสิน    วอศ.ลำปาง
              นางสาวณัฐนรี วงศ์ธิมา    กรรมการตัดสิน    วอศ.ลำปาง
              นางสาวรัตนากร อนันทะวัน    กรรมการตัดสิน    วอศ.ลำปาง
              นางสาวอาภาพร รอดเจริญ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วอศ.ลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   8 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 18:00น.    กำหนดการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นายธนภัทร กันไชยวงค์
   นักศึกษา    2. นายบูรพา สิงห์โตแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณัฐพงษ์ สมบัติใหม่