5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5.1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
         5.1.1. ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายณัฐพงษ์ สมบัติใหม่    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูชำนาญการ
              นางสาวณัฐนรี วงศ์ธิมา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูผู้ช่วย
              นางสาวรัตนากร อนันทะวัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูผู้ช่วย
              นางสาวอาภาพร รอดเจริญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูผู้ช่วย
              นางสาวอภิวันท์ จักรคำ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการ
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวณัฐนรี วงศ์ธิมา    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวอาภาพร รอดเจริญ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวรัตนากร อนันทะวัน    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   8 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 18:00น.    กำหนดการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวพัชรินทร์ กันทะวงค์
   นักศึกษา    2. นางสาวพรกนก เจริญรัมย์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวณัฐนรี วงศ์ธิมา