4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.3. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
         4.3.2. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวปรินทร เขียวอ่อน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกาาลำปาง
              นางสาวอรฉัตร ปันเงิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายอธิป ชูเกียรติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางดวงทอง รูปดี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวปรินทร เขียวอ่อน    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวอรฉัตร ปันเงิน    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายอธิป ชูเกียรติ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวศุภสุตา ชยเมากุล
   นักศึกษา    2. นางสาวภัทรธิดา ทารุ่งเรือง
   นักศึกษา    3. นางสาวชนาภัทร สมบัติวิรุฬห์
   นักศึกษา    4. นางสาวอริศดา ทิอ้าย
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวอรฉัตร ปันเงิน