4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
         4.2.2. ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้สด ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวจามจุรี จินะการ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวฉันทนา หอมขจร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายกนกกร อินต๊ะรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวฉวีวรรณ เสนอาสา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวอารีย์ ชั่งชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายอาทินันท์ ชัยยงยศ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางดวงทอง รูปดี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวจามจุรี จินะการ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวฉันทนา หอมขจร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายกนกกร อินต๊ะรัตน์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวอารีย์ ชั่งชัย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายอาทินันท์ ชัยยงยศ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางนงนุช ทองเลียบ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายณัฐวุฒิ จำเริญขจรสุข    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางสาวฉวีวรรณ เสนอาสา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวศุภกานต์ แก้วใบงาม
   นักศึกษา    2. นายนครินทร์ หล้าปวงคำ
   นักศึกษา    3. นางสาววาสนา ฝ้ายขาว
   นักศึกษา    4. นางสาวดารินรัตน์ นามะสอน
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวอารีย์ ชั่งชัย