4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
         4.2.1. ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวจามจุรี จินะการ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวฉันทนา หอมขจร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายกนกกร อินต๊ะรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวฉวีวรรณ เสนอาสา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวอารีย์ ชั่งชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายอาทินันท์ ชัยยงยศ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางดวงทอง รูปดี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวจามจุรี จินะการ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวฉันทนา หอมขจร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายกนกกร อินต๊ะรัตน์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวฉวีวรรณ เสนอาสา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวอารีย์ ชั่งชัย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางนงนุช ทองเลียบ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายณัฐวุฒิ จำเริญขจรสุข    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายอาทินันท์ ชัยยงยศ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นายภาคิน ชิวหา
   นักศึกษา    2. นางสาวกรกิตติยา เหลาบัว
   นักศึกษา    3. นายบวรวิชญ์ สมคิด
   นักศึกษา    4. นางสาวทักษพร ฟองธิวงศ์
   นักศึกษา    5. นางสาวสุชาดา ใจคำวัง
   ครูผู้ควบคุม    6. นายอาทินันท์ ชัยยงยศ