4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
         4.1.2. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการ
              นางสาวนัฐรนันท์ ศรีภิรมย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางนาธญา สดชื่น    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางมรรษณา จัดดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวกิติยา ศรีจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวสุวนันท์ จันทร์เป็ง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางดวงทอง รูปดี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการ
              ว่าที่ ร.ต.หญิง วิมลรัตน์ ใจคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวนัฐรนันท์ ศรีภิรมย์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวขนิษฐา อุทัศน์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวชาลินี ปิงบ้านเหล่า    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางสาวจิราธิป ชูหอยทอง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางนาธญา สดชื่น    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวรักชนก ยากองโค
   นักศึกษา    2. นางสาวเขมพร ขจรคำ
   นักศึกษา    3. นางสาวสุกัลป์ธิดา กาถม
   นักศึกษา    4. นางสาวปรารถนา เอี่ยมสำอางค์
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวสุวนันท์ จันทร์เป็ง