3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.7. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
         3.7.1. ทักษะโลจิสติกส์ (การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมและการตอบปัญหาโลจิสติกส์) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายธนิต เขยเพ็ญศรี    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางจุฬาลักษณ์ คำมุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางสาวนิรชา ตากล้า    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายธนิต เขยเพ็ญศรี    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางจุฬาลักษณ์ คำมุข    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางสาวนิรชา ตากล้า    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวปานติยา เรือนใจ
   นักศึกษา    2. นางสาวภัสราพร นวลละออ
   นักศึกษา    3. นางสาวมิณฑิตา วันยะ
   นักศึกษา    4. นางสาวปุณยนุช ลือนันต๊ะ
   ครูผู้ควบคุม    5. นายธนิต เขยเพ็ญศรี