3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
         3.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายพงษ์ศักดิ์ ทองเลียบ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางประณิตา ศรีสมุทร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางชญานันทน์ ธิราช    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางมายูร รัตนบุรุษ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสายรุ้ง ทวีกิตติกร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาววรกาญจน์ มานะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางมณีนุช แสนขันติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายชัยวัฒน์ วงศ์โท๊ะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวรัตนา แก้วบุญเรือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายวีระวัฒน์ จันละ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายดนุพล บุตรงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายนราธิป พึ่งเพี้ย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายวสันต์ เทวัญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายพรเทพ สุวรรณ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นางมรกต จุมปาลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายจาตุรนต์ บริจินดา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นางสายรุ้ง ทวีกิตติกร    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางประณิตา ศรีสมุทร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางชญานันทน์ ธิราช    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายชัยวัฒน์ วงศ์โท๊ะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายเชาวลิต เต็มปวน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางสาววรกาญจน์ มานะ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายวีระวัฒน์ จันละ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายนราธิป พึ่งเพี้ย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              ว่าที่ร้อนตรี ณรงค์ ทองกูล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นายทินกร ศรีเทพ
   นักศึกษา    2. นางสาวศศิกานต์ ศรีบุญชู
   นักศึกษา    3. นางสาวเกตน์สิรี วงศ์ปันง้าว
   นักศึกษา    4. นายทวิรัตน์ กาจูมปู
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาววรกาญจน์ มานะ
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นางสาวเพ็ญนภา ภาคฤทธิ์
   นักศึกษา    2. นางสาวสุนันทา ไชยสาร
   นักศึกษา    3. นางสาวอารียา ท่าศร
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวีระวัฒน์ จันละ
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นายพันแสง ฐานะวุฒิกุล
   นักศึกษา    2. นายพัชรพล เครือพรมมิน
   นักศึกษา    3. นายณภัสกร รอดพันธ์
   ครูผู้ควบคุม    4. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ทองกูล