3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
         3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายพงษ์ศักดิ์ ทองเลียบ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายชัยวัฒน์ วงศ์โท๊ะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางประณิตา ศรีสมุทร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางชญานันทน์ ธิราช    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางมายูร รัตนบุรุษ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสายรุ้ง ทวีกิตติกร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาววรกาญจน์ มานะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางมณีนุช แสนขันติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวรัตนา แก้วบุญเรือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายวีระวัฒน์ จันละ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายดนุพล บุตรงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายนราธิป พึ่งเพี้ย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายวสันต์ เทวัญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายพรเทพ สุวรรณ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นางมรกต จุมปาลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นางสาววัลย์วิษา ประธงชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายจาตุรนต์ บริจินดา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน   
         กรรมการตัดสิน
              นางมายูร รัตนบุรุษ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายพงษ์ศักดิ์ ทองเลียบ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายเชาวลิต เต็มปวน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางสาวรัตนา แก้วบุญเรือง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายวสันต์ เทวัญ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายพรเทพ สุวรรณ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นางสาววรกาญจน์ มานะ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวสุชิตา สายปัน
   นักศึกษา    2. นางสาวณัฐธิดา ริมคำ
   นักศึกษา    3. นางสาวเพ็ญพิชชา พงษาโคตร
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาววรกาญจน์ มานะ
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายวริทธิ์ ปานแย้ม
   นักศึกษา    2. นางสาวกาญจนา บุญเลิศ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวสันต์ เทวัญ
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นายภัทรดนัย ยะมงคล
   นักศึกษา    2. นายธนารักษ์ คุณใหญ่
   นักศึกษา    3. นายรภีภัทร อินต๊ะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพรเทพ สุวรรณ์