3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.5. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
         3.5.1. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางภัทราวรรณ สุขพันธุ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวกัลยกร ตุ้ยบุญมา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางพรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายจาตุรนต์ บริจินดา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นางภัทราวรรณ สุขพันธุ์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวกัลยกร ตุ้ยบุญมา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางพรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวสิริยากร ชัยมงคล
   นักศึกษา    2. นางสาวชาลิสา มุสุ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวกัลยกร ตุ้ยบุญมา