3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.4. สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
         3.4.1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางกุหลาบทิพย์ วงศ์คำลือ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางจุฬาลักษณ์ คำมุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ
              นางขนิษฐา สลีแดง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาววันดี บุญงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางกัลยา ผลศิริ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูชำนาญการพิเศษ
              นายทวิทย์ บัวทอง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูชำนาญการ
         กรรมการตัดสิน
              ผศ.ดร. ดารารัตน์ ธาตุรักษ์    ประธานกรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
              นางสาวรุ่งรพีพร วรรณปลูก    ประธานกรรมการตัดสิน    บริษัท โกไข่เจ๊น้อย มาร์เก็ตฟู้ด จำกัด
              ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ เกียรติอริยะ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ธยาคารออมสินเขตลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวเปรมจิต หวานมีรส
   นักศึกษา    2. นางสาวธัญจิรา คุ้มสอาด
   นักศึกษา    3. นางสาวฐานิตา เรือนน้อย
   นักศึกษา    4. นางสาวสุกัญญา มินเจริญ
   นักศึกษา    5. นางสาวอุรัสยา โสภาแปง
   นักศึกษา    6. นางสาวจิรัษฎาพร ดวงตั้ง
   ครูผู้ควบคุม    7. นายทวิทย์ บัวทอง
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวสกาวดาว วัฒโล
   นักศึกษา    2. นางสาวพิมลรัตน์ พรมกูล
   นักศึกษา    3. นางสาวดวงฤทัย ปวนคำ
   นักศึกษา    4. นางสาวชีวาพร จิระดา
   นักศึกษา    5. นางสาวพัชรภรณ์ โสดา
   นักศึกษา    6. นางสาวชมพูนุช วันจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    7. นางกุหลาบทิพย์ วงศ์คำลือ
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นางสาวเบญจรัตน์ ติ๊บปาละ
   นักศึกษา    2. นางสาวพิมลนาฏ ชาติ
   นักศึกษา    3. นางสาวอรศยา เครือบุญ
   นักศึกษา    4. นางสาวกิติยาภรณ์ ดัชถุยาวัตร
   นักศึกษา    5. นางสาววนิดา อินทราย
   ครูผู้ควบคุม    6. นางขนิษฐา สลีแดง