3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.3. สาขาวิชาการตลาด
         3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายภักดี ศรีอรุณ    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางกัลยา ผลศิริ    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางอุทุมพร โชควัฒนพรชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายทวิทย์ บัวทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายเรืองฤทธิ์ นภาคณากร    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวอัยยกรณ์ พันธุ์จินา    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวอรพรรณ เลี่ยวเจริญสิริชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายจาตุรนต์ บริจินดา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นางปรีดา ตัญจนะ    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
              นายภควัตร ใจสิน    กรรมการตัดสิน    บริษัท กู๊ดมอร์นิ่ง สเตชั่น จำกัด
              นายธกฤต บุญชื่น    กรรมการตัดสิน    บริษัท โรบินสัน จำกัด(มหาชน) ลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวนัชชา โห้ปุก
   นักศึกษา    2. นางสาวสุนิสา กลิ่นหอม
   นักศึกษา    3. นางสาวอลิสา ขันแก้ว
   นักศึกษา    4. นางสาวธนาภรณ์ รุ่มรวย
   ครูผู้ควบคุม    5. นายเรืองฤทธิ์ นภาคณากร