3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.3. สาขาวิชาการตลาด
         3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายภักดี ศรีอรุณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางกัลยา ผลศิริ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางอุทุมพร โชควัฒนพรชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายทวิทย์ บัวทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายเรืองฤทธิ์ นภาคณากร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวอัยยกรณ์ พันธุ์จินา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวอรพรรณ เลี่ยวเจริญสิริชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายจาตุรนต์ บริจินดา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              อาจารย์ปรีดา ตัญจนะ    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
              คุณภควัตร ใจสิน    กรรมการตัดสิน    บริษัท กู๊ดมอร์นิ่ง สเตชั่น จำกัด
              คุณฐกฤต ศรีบุญชื่น    กรรมการตัดสิน    บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   7 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:00น.    การนำเสนอขายสนค้า The Marketing Challenge
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวผกามาศ คดีโลก
   นักศึกษา    2. นางสาวพอเพียง กันทวงศ์
   นักศึกษา    3. นางสาวปภาดา ตาเงิน
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวอรพรรณ เลี่ยวเจริญสิริชัย
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นางสาวภัทธิรา ศรีคำ
   นักศึกษา    2. นางสาวญาตาวี สวนอ้อย
   นักศึกษา    3. นางสาวพัชราภา แต่งแดน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายนรากร หลักนาราม