3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.2. สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
         3.2.2. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายจาตุรนต์ บริจินดา    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางอรุณี ลี้จินดา    กรรมการจัดการแข่งขัน    หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ
              นางสุวภัทร แต้วัฒนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
              นางอัญจนา โพธิ์อยู่    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูแผนกวิชาการเลขานุการ
              นางสาวปรียา ปันธิยะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
              นางสาวอานีสรา โศภนะศุกร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
              นางสาวอาภัสรา พลละคร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูแผนกวิชาการเลขานุการ
         กรรมการตัดสิน
              นางอรุณี ลี้จินดา    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสุวภัทร แต้วัฒนา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวนภัทร มะโนนัย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสุวภัทร แต้วัฒนา