3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.2. สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
         3.2.1. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายจาตุรนต์ บริจินดา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางอรุณี ลี้จินดา    กรรมการจัดการแข่งขัน    หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ
              นางสุวภัทร แต้วัฒนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูแผนกวิชาการเลขานุการ
              นางอัญจนา โพธิ์อยู่    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูแผนกวิชาการเลขานุการ
              นางสาวปรียา ปันธิยะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
              นางสาวอานีสรา โศภนะศุกร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
              นางสาวอาภัสรา พลละคร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูแผนกวิชาการเลขานุการ
         กรรมการตัดสิน
              นางอัญจนา โพธิ์อยู่    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวอาภัสรา พลละคร    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวสุธาศินี หล้านามวงค์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอาภัสรา พลละคร