3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.1. สาขาวิชาการบัญชี
         3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายจาตุรนต์ บริจินดา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายวิชาญ จุดศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางอรนุช ชูพงศ์พันธุ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางบุษบา ครอบครอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางนิตยา หลวงจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางกัญญณัช โท๊ะนาบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายต่อศักดิ์ เสมอวงศ์ติ๊บ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสุปราณี เจียไพบูลย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางเสาวนีย์ บุญเฉลิม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวมณีรัตน์ เขื่อนมณี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางอ้อยใจ แดงอินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นางสาววิชุดา วรรณธนะชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นางสาวอัจฉริยา วงศ์เปี้ย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นางวรรณา เทพฉิม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นางวรรณา เทพฉิม    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางอรนุช ชูพงศ์พันธุ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางนิตยา หลวงจันทร์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางบุษบา ครอบครอง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางรัตนากร แก้วประดิษฐ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางสาวพัชนี ธรรมริยา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายจักรกฤษ คำเพลิง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางสาวอัจฉริยา วงศ์เปี้ย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นางกัญญณัช โท๊ะนาบุตร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นายทวัช คำพนม
   นักศึกษา    2. นางสาวฐิติชญา ต่อเขต
   นักศึกษา    3. นางสาวเนตรดาว ลำพูน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายต่อศักดิ์ เสมอวงศ์ติ๊บ
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นางสาวพัชรินทร์ แก้วคำใส
   นักศึกษา    2. นางสาวนพรัตน์ การเร่ง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวอัจฉริยา วงศ์เปี้ย
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นางสาวธนัชพร ชัยอ้าย
   นักศึกษา    2. นายอนุเทพ สุขแก่นจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพงศ์ปณต ธรรมกันทา