9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การประกวด ทักษะพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางวราภรณ์ ยศสมสาย     0896379784
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางวราภรณ์ ยศสมสาย    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นางศรัณดา ทองทาบวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวชุติมา ปินตา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภาณุวัฒน์ ฟูจักรคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณัฐภัทร จันทะมุงคุณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารยา ตุ่นหนิ้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายชวกร อินทร์พรหม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวนิตยา ป้องกัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นางสาวกรกนก จันทร์อ่อน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นางสาวสุทธิดา เหมือนแท้    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นางสาวจำแรง วงศ์ฟู    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวณัฐนรี โชคชูจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวอริยา อินต๊ะสาร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวสิรินยา ไชยโย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายกัมปนาท คำอินบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวขวัญใจฐิฏา หน่อวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวสุรีฉาย อินคำปัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายสุทธิพงษ์ ตุ้ยเต็มวงศ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการ
         กรรมการตัดสิน
              นายคนองเดช ดาวสุข    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นางวราภรณ์ ยศสมสาย    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นายณัฐภัทร จันทะมุงคุณ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นางศรัณดา ทองทาบวงศ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารยา ตุ่นหนิ้ว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ    กรรมการตัดสิน    โรงเรียนลำปางกัลยาณี
              นายพิภพภัทร์ มัดฉิมา    กรรมการตัดสิน    โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
              นายเกรียงไกร หลวงเขียว    กรรมการตัดสิน    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
              นางสาวจำแรง วงศ์ฟู    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวณัฐนรี โชคชูจันทร์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวอริยา อินต๊ะสาร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวชุติมา ปินตา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภาณุวัฒน์ ฟูจักรคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวสิรินยา ไชยโย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายกัมปนาท คำอินบุตร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวขวัญใจฐิฏา หน่อวงศ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวสุรีฉาย อินคำปัน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายโชติพัฒนพงศ์ เทิดเบญจธร
   นักศึกษา    2. นางสาวธิดารัตน์ การดี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายกัมปนาท คำอินบุตร
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวประภาพร ปาลัว
   นักศึกษา    2. นางสาวพิมพ์ภัสตรา กามาด
   ครูผู้ควบคุม    3. นางศรัณดา ทองทาบวงศ์
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นางสาวจุฑามาศ วงค์มี
   นักศึกษา    2. นางสาวปาริฉัตร โพธิ์น้อย
   ครูผู้ควบคุม    3. นางวราภรณ์ ยศสมสาย
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นายดนุสรณ์ อินทะโนน
   นักศึกษา    2. นายคันธารัตน์ แซ่ลี้
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวสิรินยา ไชยโย
   5. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นายอภิชัย จำเดิม
   นักศึกษา    2. นายธนา หทัยปรีวิจัตร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณัฐภัทร จันทะมุงคุณ
   6. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นางสาววรารัตน์ ศรีสมุทร
   นักศึกษา    2. นางสาวพัชรวรรณ มุนิลสาร
   ครูผู้ควบคุม    3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารยา ตุ่นหนิ้ว