9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางเสาวนีย์ จิงจู    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางทิพย์ภิญญา ผลิดใบ    กรรมการจัดการแข่งขัน    -
              นางเบญจมาศ ศรีเงิน    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวววรรนิษา ศรียา    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางเตรียมจิตร วงชัยวะ    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางพรทนา มงคลกาวิล    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสุพรรษา กาทองทุ่ง    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวกชพร ศิริผ่อง    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวเบญจวรรณ วรรณสาร    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายธิติบดินทร์ สมเพ็ญ    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวพิชญนันท์ ไชยโรจน์    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวทิวาพร อินนาคกูล    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายมธุพจน์ ทาตัน    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวนาตยา ศุภจิตรานนท์    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางนงนุช ไชยยา    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวนิตยา ป้องกัน    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาววารุณี พรหมแสน    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวอริสา สวยฉลาด    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวไอลดา แปงแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางพีระพรรณ ชัยมณี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน   
              นายศุภวิชญ์ ตั้งกิตติเวทย์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน   
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายภาคภูมิ ทอดเสียง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายมธุพจน์ ทาตัน
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวธีรณัชชา คำปันสัก
   ครูผู้ควบคุม    2. นางเสาวนีย์ จิงจู
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นางสาวสไบเงิน อุดสาย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวนิตยา ป้องกัน
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวมัณฑิตา ใยแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นางนงนุช ไชยยา