9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.14. การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก(ไม้แข็ง) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download กติกาการแข่งขันดนตรีไทย
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายภาณุวัฒน์ ฟูจักรคำ     0639469652
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              ว่าที่ ร.ต. สามารถ พุแพง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวชุติมา ปินตา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายกัมปนาท คำอินบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวชลลดา มะลิวัลย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางรุ่งนภา ทองอนุ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชวกร อินทร์พรหม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวทรงอัปสร พรมพา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายวรกิจ ดวงมะลิ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายภาณุวัฒน์ ฟูจักรคำ    เลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นางศรีนวย สำอางค์ศรี    ประธานกรรมการตัดสิน    โรงเรียนลำปางกัลยาณี
              นายอดิศร ใจบ้านเอื้อม    กรรมการตัดสิน    โรงเรียนลำปางกัลยาณี
              นางสาวพรรษเฉลิม ณ ลำปาง    กรรมการตัดสิน    โรงเรียนลำปางกัลยาณี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   7 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:30น. - 10:00น.    แข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายวรฤทธิ์ เมืองมา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายภาณุวัฒน์ ฟูจักรคำ