8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
     8.1. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
         8.1.1. ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายวิชรุติ ลี้จินดา     0818194696
              นายบัญญัติ กันมาเวียง     0812815605
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวิชรุติ ลี้จินดา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายภานุวัฒน์ ลาสุทธิ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายสมพงษ์ นันต๊ะภาพ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางจุรีพร ศิริโพธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายเอนก วิบูลย์พันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางสุกัญญา มุงเมือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายวุฒิพงศ์ พิเลิศ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายสินอมร แก้วเหลี่ยม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายณัฐวุฒิ จำเริญขจรสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายคธาวุธ เครือวิยะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายนพดล โนจิตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางสาวจิราธิป ชูหอยทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายประจักษ์ สมนึก    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายเชาวลิต เต็มปวน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางอัญชิสา หล้าสมศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางสาวชาลิณี ปิงบ้านเหล่า    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางสาวพัฐธนิสา ไชยอุรินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายประสิทธิ์ จักรวาลมณฑล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางถาวรีย์ มานะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายสมพร มั่งมูล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัชร นวลบุญเรือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายเสาร์คำ เทพศิริ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางสมพิศ บัวชุม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางอนงค์ เกียรติภัทราภรณ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางสาวอัญชลี ธรรมศรีใจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางนารีรัตน์ ตรีอัครเบญจกุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางปวีณา ต๊ะคำวรรณ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางสาวมีนา จันทร์ต๊ะวงค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางสายหยุด ทาเรือน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางสาวปิยะพร วงศ์วาทย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางปุณยนุช ตุ่นวัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางสาวศรีพรรณ ปัญญาลักษณ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางสาวจันจิรา แตงนิ่ม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางคำแปง ชมภู    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางจิราภรณ์ เทพศิริ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายจำนงค์ โตนะโภ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายศรีเพชร วิมล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางนงนุช ทองเลียบ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายบัญญัติ กันมาเวียง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นางถาวรีย์ มานะ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางสาวพัฐธนิสา ไชยอุรินทร์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวกานต์มณี แดงชมภู
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอารียา ใจกาวิล