7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     7.1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 7.1.2 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              ว่าที่ ร.ต. กิติภูมิ สมศรี     0635399399
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสนธยา ชูบาล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายภาสกร ธรรมลังกา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายอรรถพงษ์ เปี้ยปลูก    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายณัฐดนัย จำปี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายชโลธร โก้สกุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายคมสัน หมื่นจันทร์ต๊ะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายธีรภัทร ณ น่าน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวภัคร์อริยา ตาวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              ว่าที่ ร.ต. กิติภูมิ สมศรี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวภัคร์อริยา ตาวงค์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายชโรธร โก้สกุล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายภาสกร ธรรมลังกา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              ว่าที่ร้อยตรีกิติภูมิ สมศรี    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   7 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:30น. - 09:00น.    ประชุมชี้แจง
09:00น. - 16:30น.    เริ่มการแข่งขั้น
16:30น. - 17:00น.    ตัดสินและรายงานผล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายอัทธิพันธ์ อุ่นแก้ว
   นักศึกษา    2. นายอติกันต์ รุ่งรังษี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายภาสกร ธรรมลังกา
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นายธนภัทร ชัยทอง
   นักศึกษา    2. นายพิชิตชัย สีจำปา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายชโลธร โก้สกุล