4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
         4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการ
              นางสาวนัฐรนันท์ ศรีภิรมย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางนาธญา สดชื่น    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางมรรษณา จัดดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวกิติยา ศรีจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวสุวนันท์ จันทร์เป็ง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิมลรัตน์ ใจคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางดวงทอง รูปดี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการ
         กรรมการตัดสิน
              นางมรรษณา จัดดี    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวนัฐรนันท์ ศรีภิรมย์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวกิติยา ศรีจันทร์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวชาลิณี ปิงบ้านเหล่า    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายประสิทธิ์ จักรวาลมณฑล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางสาวสุวนันท์ จันทร์เป็ง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวไอลดา กันทะคำ
   นักศึกษา    2. นางสาววรัญญา นาระกันทา
   นักศึกษา    3. นางสาวจุฑามาศ เหลืองประมวล
   นักศึกษา    4. นางสาวพิริยะ ธรรมลังกา
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวกิติยา ศรีจันทร์